F.H.U Internal Krzysztof Tumulec chroni prywatność użytkowników korzystających ze Serwisu Internetowego działającego pod adresem: www.internal-suchedniow.pl, zwanego dalej „Serwisem”, gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie. 

www.internal-suchedniow.pl jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926), zwanej dalej „Ustawą”, oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej: „Rozporządzeniem RODO.” 

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Klientów Serwisu oraz innych osób korzystających z serwisu działającego pod adresem www.internal-suchedniow.pl zwanego dalej „Serwisem”. 

Serwis gromadzi informacje podane dobrowolnie przez Klientów. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Klientów lub osób korzystających z Serwisu, udzielenie zgody następuje na podstawie wyraźnego oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Ponadto, Serwis może zapisać informacje dotyczące parametrów połączenia, takich jak adres IP, oznaczenie czasu oraz zapisywać w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).

Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających z Serwisu przetwarzane są zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem RODO, w szczególności w celu prowadzenia Serwisu, zawarcia i wykonania umów sprzedaży oferowanych towarów, sprawnego funkcjonowania Serwisu i dostosowania go do potrzeb Klientów oraz osób korzystających z Serwisu.

Dane osobowe Klientów gromadzone w celu wykonania umowy, to imię i nazwisko, adres, NIP, adres poczty elektronicznej.

Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających z Serwisu nie są udostępniane innym podmiotom bez ich zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy udostępnienie tych informacji ma nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających z Serwisu są przechowywane przez okres nie dłuży niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z Serwisu lub wykonania umowy sprzedaży. Po tym okresie dane to zostaną z Serwisu usunięte. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane, gdy jest to:

– niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania umowy; 

– niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów, tylko za zgodą Klienta. 

Klient oraz osoby korzystające z Serwisu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jak również prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. 

 W przypadku wyrażenia przez Klienta oraz osoby korzystające z Serwisu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: internal@onet.eu

 Klient oraz osoba korzystająca z Serwisu winna przedsięwziąć środki ostrożności w celu nie ujawnienia swoich danych osobowych osobom trzecim podczas korzystania z Serwisu i przy jego opuszczaniu.

Serwis korzysta z plików typu cookie (tzw. ciasteczka), w celach statystycznych, a także w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych preferencji Klientów oraz osób korzystających z Serwisu, w tym do ulepszenia funkcjonowania Serwisu.

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez aktualnie odwiedzany serwis internetowy i zapisywane na tzw. urządzeniu końcowym. Pliki cookies nie zawierają informacji osobistych oraz w żaden sposób nie służą identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę www.internal-suchedniow.pl. Pozwalają natomiast rozpoznać urządzenie Klientów oraz osób korzystających z Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji. 

Pliki cokies można podzielić na sesyjne – tracące ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, oraz trwałe – pozostające w pamięci urządzenia przez określony czas, w tym po opuszczeniu Serwisu. Okres ten jest uwarunkowany od parametrów poszczególnych plików cookies bądź po usunięciu ich przez Klienta lub osobę korzystającą z Serwisu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika końcowego pozwalające na zapisywanie plików cookies są jednoznaczne z wyrażeniem zgody. Użytkownik może udzielić zgody na instalowanie i wykorzystywanie plików cookies lub odmówić jej udzielenia poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie korzystania z plików cookies mogą spowodować jednak brak dostępności do niektórych funkcjonalności odwiedzanego serwisu. 

Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies jest możliwe w każdym czasie, poprzez dokonanie odpowiednich zmian ustawień używanej przeglądarki internetowej. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

We wszelkich sprawach związanych z Polityką prywatności należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: internal@onet.eu

Serwis zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności.